Υπόλειψη λειτουργικής υπογραφής συνδεσιμότητας των αποτελεσμάτων θεραπείας του rTMS στο Mal de Debarquement Syndrome

Περίληψη

Η επαναλαμβανόμενη διακρατική μαγνητική διέγερση (rTMS) έχει χρησιμοποιηθεί σε πειραματικά πρωτόκολλα για τη θεραπεία του συνδρόμου Mal de Debarquement (MdDS), μιας νευρολογικής κατάστασης που αντιπροσωπεύει μια κατάσταση δυσλειτουργίας του εγκεφάλου που προκύπτει από την παρασυρόμενη κίνηση σε εξωτερική ταλαντούμενη κίνηση. Οι ιατρικές θεραπείες και οι βιοδείκτες για το MdDS παραμένουν περιορισμένες, αλλά η νευροδιαμόρφωση με rTMS έχει δείξει στοιχεία για θεραπευτικά αποτελέσματα. Η τρέχουσα μελέτη έλαβε μια προσέγγιση νευροαπεικόνισης για να εξετάσει το νευροδιαμορφωτικό αποτέλεσμα του rTMS σε MdDS. Είκοσι άτομα με MdDS υποβλήθηκαν σε πέντε ημερήσιες θεραπείες του rTMS σε αμφίπλευρο αμφιβληστροειδές προμετωπιαίο φλοιό (DLPFC). Οι συμμετέχοντες έλαβαν 1Hz πάνω από το δεξί DLPFC (1200 παλμοί) ακολουθούμενοι από 10Hz πάνω από το αριστερό DLPFC (2000 παλμοί). Η κατάσταση fMRI κατάστασης ανάπαυσης αποκτήθηκε πριν και μετά από τις θεραπείες για τον προσδιορισμό λειτουργικών αλλαγών συνδεσιμότητας που σχετίζονται με ένα θετικό αποτέλεσμα θεραπείας. Ένα πρωτόκολλο ανάλυσης βασισμένο σε ένα άτομο αναπτύχθηκε για να συλλάβει το βαθμό της λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ του στόχου rTMS και του ενδορχημικού φλοιού, μια περιοχή που προηγουμένως αποδείχθηκε υπερμεταβολική σε MdDS. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η αντίληψη κίνησης των κουνιστών σε άτομα ρυθμίστηκε από το rTMS μέσω του DLPFC. Οι βελτιώσεις στα συμπτώματα συσχετίστηκαν πιο έντονα με τη μείωση της λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ του αριστερού εντερορφικού φλοιού και του προκνούρου, του κατώτερου κατώτερου βρεγματικού λοβού και του ετερόκλητου φλοιού, που είναι μέρος του οπίσθιου τρόπου λειτουργίας προεπιλογής. Η θετική απόκριση στο rTMS συσχετίζεται με την υψηλότερη βασική κατάσταση της κατάστασης ανάπαυσης στη λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ του DLPFC και του ενδορρινικού φλοιού. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η βασική προμετωπιακή-περιορισμένη λειτουργική συνδεσιμότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόβλεψη της ανταπόκρισης της θεραπείας στην προμετωπική διέγερση σε MdDS και ότι η λειτουργική συνδεσιμότητα της κατάστασης ανάπαυσης μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας δυναμικός βιοδείκτης της κατάστασης των συμπτωμάτων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προεπιλεγμένο δίκτυο λειτουργίας Λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού σε κατάσταση ηρεμίας (R-fMRI). Διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS); Θεραπεία MdDS

Δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο: 1 Νοεμβρίου 2017  https://doi.org/10.1089/brain.2017.0514